Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е информационна система предоставяща визуално обобщена информация относно лицата, потърсили и получили международна закрила в България. Информационната система е логическо допълнение към разработената информационна инфраструктура за заинтересованите страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците. Предоставените данни служат както за постигане на по-висока информираност, така и в процеса на планирането и изпълнението на проекти и програми, свързани с темата за закрила и интеграция на бежанците.

Потърсили и получили международна закирла за периода януари - декември 2021

Видове предоставен статут за периода януари - декември 2021

Страни на произход на лицата с предоставен статут на бежанец

януари - декември 2021

Страни на произход на лицата с предоставен хуманитарен статут

януари - декември 2021

Страни на произход на лицата с предоставен статут на бежанец

януари - декември 2021

Страни на произход на лицата с предоставен хуманитарен статут

януари - декември 2021

Разпределение по пол и възраст на лицата, получили международна закрила

януари - декември 2021

Хронология по години

Информационният портал Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е разработен и се поддържа в рамките на изпълнието на проект ,,НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците”, финансиран от ФУМИ на ЕС.