Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е информационна система предоставяща визуално обобщена информация относно лицата, потърсили и получили международна закрила в България. Информационната система е логическо допълнение към разработената информационна инфраструктура за заинтересованите страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците. Предоставените данни служат както за постигане на по-висока информираност, така и в процеса на планирането и изпълнението на проекти и програми, свързани с темата за закрила и интеграция на бежанците.

Потърсили и получили международна закрила в България
Asylum seekers and beneficiaries of international protection in Bulgaria

ЯНУАРИ - OKТОМВРИ 2022
JANUARY - OCTOBER 2022

Видове предоставен статут | Types of protection provided

ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2022
JANUARY - SEPTEMBER 2022

Страни на произход на лицата с предоставен статут на бежанец
Countries of origin of persons granted refugee status

ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2022
JANUARY - SEPTEMBER 2022

Страни на произход на лицата с предоставен хуманитарен статут
Countries of origin of persons granted humanitarian status

ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2022
JANUARY - SEPTEMBER 2022

Разпределение по пол и възраст на лицата, получили международна закрила
Distribution by gender and age of persons granted international protection

ЯНУАРИ- СЕПТЕМВРИ 2022
JANUARY - SEPTEMEBR 2022

Хронология по години | Chronology by years

Информационният портал Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е разработен и се поддържа в рамките на изпълнието на проект ,,НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците”, финансиран от ФУМИ на ЕС.