СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦАТА, БЯГАЩИ ОТ УКРАЙНА И ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ
STATS ON PERSONS FLEEING FROM UKRAINE AND TEMPORARY PROTECTION IN BULGARIA

Статитика към 01.11.2022 | Stats up to 01.11.2022

Влезли в България
Entered in Bulgaria

857 405

Останали в България
Remained in Bulgaria

60 800

Регистрирани за временна закрила
Registered for Temporary protection

135 519

Влезли | Напуснали
Arrivals | Departures

07-03-2022 - 01.11.2022

Регистрирани за временна закрила - разпределение по пол и възраст
Registered for temporary protection - distribution by gender and age

данни към | date as 01.11.2022 г.

Информационният портал Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е разработен и се поддържа в рамките на изпълнието на проект ,,НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците”, финансиран от ФУМИ на ЕС.