СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦАТА, БЯГАЩИ ОТ УКРАЙНА И ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

Статитика към 22.09.2022

Влезли в България

751 884

Останали в България

60 800

Регистрирани за временна закрила

135 519

Влезли в България | Напуснали България

период: 07-03-2022 - 16.04.2022

Регистирани за временна закрила - разпределение по пол и възраст

данни към 13 април 2022 г.

Информационният портал Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е разработен и се поддържа в рамките на изпълнието на проект ,,НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците”, финансиран от ФУМИ на ЕС.