КУИЗ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА БЕЖАНЕЦА 2020

ВЕРНИ ОТГОВОРИ

ВЪПРОС 1

Конвенцията на ООН за статута на бежанците е ключов правен документ, върху който се гради днешната международна закрила на бежанците. Конвенцията дефинира кой е бежанец и какви видове правна закрила, друга помощ и социални права следва да получат бежанците в държавите, които са се присъединили към документа. Кога е приета?

Верен отговор: 1951 година

ВЪПРОС 2

През коя година България ратифицира Женевската конвенция за статута на бежанците?

Верен отговор: 1992 година

ВЪПРОС 3

Довършете твърдението: Бежанец е всеки, който е извън собствената си страна и не може да се завърне …

Верен отговор:  Поради основателен страх от преследване поради раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към социална група

ВЪПРОС 4

Две трети (67%) от всички бежанци по света идват от пет страни. Коя е страната източник на най-голям брой бежанци?

Верен отговор: Сирия

ВЪПРОС 5

Коя страна в света е приела най-голям брой бежанци?

Верен отговор: Турция

ВЪПРОС 6

Довършете твърдението: Повече от половината бежанци по света живеят в …

Верен отговор: градове

 

ВЪПРОС 7

България предоставя два вида международна закрила: статут на бежанец, хуманитарен статут. Кои лица с предоставена международна закрила имат правата  и задълженията на българските граждани (с изключение на участие в избори, референдуми и политически партии; да бъдат военнослужещи и да заемат длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство)?

Верен отговор: Лица с предоставен бежански статут

ВЪПРОС 8

Кога лицата с предоставен статут на бежанец или убежище  в България имат право да кандидатстват за българско гражданство?

Верен отговор: След 3 години

ВЪПРОС 9

Кога лицата с предоставен хуманитарен статут в България имат право да кандидатстват за българско гражданство?

Верен отговор: След 5 години

ВЪПРОС 10

Имат ли достъп до заетост бежанците в България?

Верен отговор: Да – по реда и условията за български граждани

ВЪПРОС 11

Имат ли право на достъп до личен лекар предоставена международна закрила в България?


Верен отговор: Да – по реда и условията за български граждани

ВЪПРОС 12

Имат ли право на безплатно образование в общинските и държавни училища децата на бежанците в училищна възраст?

Верен отговор: Да – по реда и условията за български граждани

ВЪПРОС 13

Български съвет за бежанци и мигранти е основан от Български Червен кръст, Български хелзинкски комитет и Каритас България. През коя година е основан?

Верен отговор: 2005 година

ВЪПРОС 14

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права. През коя година е основано сдружението?

Верен отговор: 2011 година

ВЪПРОС 15

Проектът Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила.  В колко страни се изпълнява проекта?

Верен отговор: 15

Българският съвет за бежанци и мигранти  и Мулти култи колектив са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

Повече информация за проекта >>>