11.08.2022

Изненадани? Кaк недоразвитите  политики за интеграция на бежанците ще затруднят интеграцията на  разселените лица от войната в Украйна

БСБМ като партньор по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) представя кратък анализ озаглавен „Изненадани? Кaк недоразвитите  политики за интеграция на бежанците ще затруднят интеграцията на  разселените лица от войната в Украйна“. Документът изследва  готовността на държавите-членки, които участват в проекта, включително България, да приемат хора с временна закрила от Украйна. Автор е Александър Волфхард от Групата за миграционна политика. В анализа се разглеждат последиците от политическите рамки за интеграция на държавите – членки на ЕС, върху дългосрочните перспективи за интеграция на бежанците, бягащи от войната в Украйна, като се използват данни на проекта NIEM. В анализа се отчита, че нововъведените разпоредби в рамките на Директивата на ЕС за временната закрила се различават от правната рамка, която е в сила за търсещите международна закрила, които получават закрила в резултат на положителна процедура за предоставяне на убежище.  Авторът изтъква, че състоянието на цялостната рамка на държавите за интеграция на бежанците очевидно има отражение върху способността на държавите- членки да се адаптират към новите обстоятелства на масово движение на бежанци от Украйна.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

15.06.2022

Заключителна конференция по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците

На 16 юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив в партньорство с Представителството на ВКБООН в България  проведоха заключителна конференция по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (NIEM).

В навечерието на 20 юни – Международен Ден на бежанеца, конференцията осигури форум за разглеждане на предизвикателствата и напредъка на България в сферата на интеграцията на бежанците в европейски контекст. Беше представено обобщение на сравнителния доклад за оценката на интеграцията в участващите в проекта 14 европейски държави. Събитието даде възможност да бъдат представени предложения и да бъдат очертани следващи стъпки и мерки за подкрепа на бежанците за приобщаване и реална интеграция в България.

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е значим изследователски проект в Европа по темата за бежанците с продължителност 6 години, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила.

През годините на изпълнение партньорите по проекта NIEM  работиха за създаване на механизъм за цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, предоставиха доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, идентифицираха обещаващи практики и направиха оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

15.06.2022

Среща по застъпничество за интеграция на бежанците

На 2 юни 2022 Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Асоциацията за развитие на София организираха Информационна сесия Интеграция на бежанците от Украйна на територията на Столична община.

Районните и общинските администрации в страната трябва да поемат инициативата и да участват в създаването на работещи механизми за подпомагане социалното приобщаване и интеграцията на бежанците от Украйна.  Това е един от основните изводи от проведената дискусионна среща на районните администрации в Столична община с представители на Министерски съвет, Държавната агенция за бежанците, областната управа на София и неправителствени организации. В срещата се включиха г-жа Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова, г-н Цветелин Софрониев, заместник областен управител на София, г-жа Венера Милова, секретар на Столична община. Бяха обсъдени възможности за създаване на дневни центрове за деца през лятото, за организиране на курсове по български език,  подпомагане на трудовата заетост, жилищното настаняване и др. Средносрочно и дългосрочно планиране на логистични вериги,  ресурсна обезпеченост на общинските и областните структури, сътрудничество с гражданския сектор са ключови фактори за успешното управление на подобни кризи в бъдеще.

Срещата беше  организирана в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията“, финансиран по ФУМИ на ЕС.

06.06.2022

Информационна сесия „Интеграция на бежанците от Украйна на територията на Столична община“

На 2 юни 2022 Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Асоциацията за развитие на София организираха Информационна сесия Интеграция на бежанците от Украйна на територията на Столична община.

Районните и общинските администрации в страната трябва да поемат инициативата и да участват в създаването на работещи механизми за подпомагане социалното приобщаване и интеграцията на бежанците от Украйна.  Това е един от основните изводи от проведената дискусионна среща на районните администрации в Столична община с представители на Министерски съвет, Държавната агенция за бежанците, областната управа на София и неправителствени организации. В срещата се включиха г-жа Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова, г-н Цветелин Софрониев, заместник областен управител на София, г-жа Венера Милова, секретар на Столична община. Бяха обсъдени възможности за създаване на дневни центрове за деца през лятото, за организиране на курсове по български език,  подпомагане на трудовата заетост, жилищното настаняване и др. Средносрочно и дългосрочно планиране на логистични вериги,  ресурсна обезпеченост на общинските и областните структури, сътрудничество с гражданския сектор са ключови фактори за успешното управление на подобни кризи в бъдеще.

Срещата беше  организирана в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията“, финансиран по ФУМИ на ЕС.

15.03.2022

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: НОВ СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД РАЗКРИВА, ЧЕ СТРАНИТЕ, ПРИЕЛИ НАЙ-МНОГО УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ, СА НАЙ-СЛАБО ПОДГОТВЕНИ

София, 28 април 2022 г. – Докато положителният отговор към украинските бежанци бележи повратна точка в отвореността към разселените лица на много държави-членки на ЕС, по-специално съседните на Украйна,  нов сравнителен доклад разкрива, че много държави са слабо подготвени  за тяхната дългосрочна политика за интеграция на бежанците.

Докладът, публикуван от Националния механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който наблюдава и измерва политиките за интеграция на бежанците в 14 държави-членки на ЕС – подчертава големите различия между държавите и техните политики в области като образование, заетост, жилища и други.

Докато някои държави постигат високи резултати, като Швеция (72,5 от 100), други, включително Унгария (32,8), Полша (36,9), България (37,1) и Румъния (38,5), се намират в другия край на спектъра.

Естествено, действащият режим на временна закрила за хората, бягащи от Украйна, има свой собствен набор от правни условия за интеграция, но много от показателите, включени в изследването, се отнасят до съществуващата по-широка инфраструктура за интеграция и до това дали правителствата прилагат цялостна стратегия за приобщаване на бежанците.

Докладът бележи стагнация — и в някои случаи дори отстъпление — в политическите рамки за интеграция на бежанците в няколко държави-членки на ЕС през последните две години. Важното е, че докладът предоставя на тези страни, включително и на приемащите голям брой украински бежанци, пътна карта  на конкретни стъпки, които могат да предприемат, за да прилагат  по-приобщаващи политики, които ще интегрират по-добре новите бежанци в техните общества.“ – Александър Волфхард, Заместник-директор на Групата за миграционна политика и съавтор на доклада.

 

Докладът посочва и връзка между държавите с по-приобщаващи интеграционни политики и благосъстоянието на бежанците по време на пандемията COVID-19, както и няколко други констатации.

 

Обобщение на основните констатации в доклада:

 – От последния сравнителен доклад за оценка на NIEM (представен преди две години) 14-те анализирани държави са постигнали малък или никакъв напредък

– Всъщност в много държави дори се наблюдава известно изоставане, по-конкретно в областта на пребиваването, жилищното настаняване и социалното осигуряване, въпреки че е отбелязан лек напредък в областта на гражданството, сътрудничеството, събирането на семействата,  езиковото обучение и социалната ориентация.

– В сравнение с действащите законови разпоредби относно пребиваването и равния достъп до права, всички държави се справят по-зле, когато става въпрос за активни политики в подкрепа на интеграцията, междусекторна координация и държавната подкрепа за гражданското общество и местните власти.

– По време на пандемията COVID-19 държавите с по-приобщаващи рамки на интеграционната политика имат по-благоприятни резултати по отношение на минимизирането на последиците от COVID-19 върху бежанците.

 

Пълният доклад е достъпен тук.   

 Допълнителни бележки:

 • Националният механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е най-големият проект, ръководен от гражданското общество, който Европейската комисия е финансирала в рамките на Фонда убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) и единственият транснационален проект на ФУМИ в областта на интеграцията.
 • Съавтори на доклада са Александър Волфхард, Кармине Конте и Синем Йълмаз от Групата за миграционна политика Migration Policy Group.
 • За допълнителна информация относно доклада може да се свържете с Richard Girling (comms@migpolgroup.com).
 • Превод на доклада с резултатите за България ще бъде разпространен допълнително. За информация niem.refugee-integration.bg

15.03.2022

Коалиционна среща „Система за интеграция на бежанците“

На 11 март Български съвет за бежанци и мигранти, съвместно с Мулти култи и Представителството на ВКБООН, проведе коалиционна среща  „Система за интеграция на бежанците“. В срещата взеха участие представители на водещите неправителствени организации в сферата на закрилата и интеграцията на бежанците, както и представители на местната власт с опит и експертиза в изпълнението на проекти и споразумения за интеграцията на лицата с предоставена международна закрила.

По време на събитието бяха обсъдени възможности за подобряване и развитие на устойчив механизъм за интеграция на бежанците, както и възможностите за укрепване на сътрудничеството между държавните органи, публичните институции и неправителствените организации. Поставен беше фокус върху използването на европейски и други източници за финансиране на програми, проекти и дейности за интеграция на бежанци, както и възможностите за делегиране на тези дейности на неправителствените организации. Поставен беше акцент върху връзката между първоначалната адаптация на бежанците, както и последващите комплексни интеграционни мерки след получаване на статут. Експертите обсъдиха предизвикателствата и перспективите, свързани с приема и интеграцията на бежанците от Украйна на местно ниво, както и спецификите свързани с предоставяне на международна закрила или временна закрила.

Срещата е част от серия от ключови дейности, свързани с разработването на Манифест за интеграция на бежанците в България – стратегически програмен документ, който ще бъде използван за застъпничество за изграждане на ефективен механизъм за интеграция на бежанците в България и социално-икономическо развитие на местно ниво.

10.12.2021

Разработване на Манифест за интеграция на бежанците в България

На Национален форум за интеграция на бежанците (30 ноември 2021 г.) две български организации – Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив в партньорство с представителството на ВКБООН – започнаха съвместно разработване  на  Манифест за интеграция на бежанците в България.

Поставено беше началото на 6-месечен приобщаващ и съвместен процес, по време на който ще бъде разработен иновативен програмен документ. Този документ ще се използва като ключов инструмент за застъпничество на национално ниво и ще се състои от две части – обща част и част, съдържаща редица конкретни предложения в различните сфери на интеграция. Всички заинтересовани страни, включително самите бежанци, ще бъдат поканени да участват чрез серия от експертни срещи, както и онлайн консултации.

Документът ще подчертае водещата роля на държавата и местната власт, включително общините в системата за интеграция на бежанците. Манифестът ще представи модел, при който както бежанците, така и местните общности ще могат да се възползват от двупосочния процес на интеграция.

Манифестът за интеграция на бежанците ще обхваща всички ключови аспекти на интеграцията, групирани в четири области (както в методологията на проекта NIEM):

 1. Общи условия
 2. Правна интеграция
 3. Социално-икономическа интеграция
 4. Социално-културна интеграция

Очаква се Манифестът за интеграция на бежанците да бъде представен през май 2022 г. Той ще бъде разработен в рамките на проекта  „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран от ФУМИ на ЕС и проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН.

10.12.2021

Миграция и интеграция: Отговаря ли ЕС на своите ценности 11.10.2021, 11:00 – 19:00 ЦЕВ

Представяме на вашето внимание онлайн конференция за политиката „Миграция и интеграция: Отговаря ли ЕС на своите ценности“.

Може ли Европейският съюз да разработи обща визия по този спорен въпрос? Как може да защити „евроевропейския начин на живот“, да действа в интерес на гражданите и да реализира своите ценности и принципи.

Сред лекторите на конференцията ще бъдат членът на Европейската сметна палата Лео Бринкат, икономистът и писател сър Пол Колиър, кардиохирургът д -р Дирек Гурсой, експертът по миграция Герлад Кнаус, изпълнителният директор на Frontex Фабрис Легери, основателят и главен изпълнителен директор на Innoplexus Гунян Бхардвадж, юристът Абир Хадад, членът на Европейския парламент Ерик Маркардт и заместник-министърът на външните работи на Литва, отговарящ за европейските въпроси Арнолдас Пранкевичус.

Достъпът до онлайн предаването на конференцията е след онлайн регистрация.

03.12.2021

National Forum “Together Writing the New Stories of Refugee Integration”

On 30 November 2021, the Bulgarian Council on Refugees and Migrants in partnership with the Multi Kulti Collective and the United Nations High Commissioner for Refugees held the traditional annual National Forum on Refugee Integration on the theme “Together we write the new stories of refugee integration”. This is the time and place where we, together with state institutions, municipal administrations, NGOs and civil society organizations, businesses and refugees themselves, review our achievements over the past year, raise important questions for future activities and build new relationships and partnerships.

In the first part of the Forum, success stories of refugee integration were presented. Participants looked back at the past year – at stories of dedication, professionalism and creativity from all participants – the refugees themselves, the responsible institutions, civil society organizations, businesses. Worthy stories, with both successes and difficulties, but also celebration, recognition and humanity. Looking back brought out the most important lessons of the past year and suggestions for future initiatives and activities.

In the second part of the Forum, participants looked ahead – to the future of refugee integration in Bulgaria and our vision for the development of the integration system. The idea of developing a programmatic document “Manifesto for Refugee Integration in Bulgaria” was presented, based on cooperation and mutual support between stakeholders, which would help to pave the way towards a functioning state-led integration system for the maximum benefit of both refugees and host communities. The Forum formally launched the process of creating a “Manifesto for Refugee Integration in Bulgaria”, which will involve all stakeholders.

The event took place within the framework of the project “Advocacy for Refugee Integration in Bulgaria”, funded by UNHCR and the project “NIEM – National Integration Evaluation Mechanism”, funded by the EC AMIF.

07.10.2021

Свързване на резултатите от NIEM с плана за действие на ЕС

На 17 септември Migration Policy Group представи кратка информация, свързваща резултатите от интеграцията на бежанците с Плана за действие на ЕС.

Уебинарът е записан и достъпен онлайн.

20.09.2021

Откриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани

На 17 септември се състоя официалното окриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани – съвместна инициатива на Асоциация за развитие на София, Български Червен кръст, Върховния комисариат на ООН за бежанците и „Пазари Възраждане“. Бюрото ще осигурява по-добри условия за по-лесен достъп на граждани на трети страни до услуги, предоставяни от неправителствени организации в София и Столична община. Гражданите на трети страни ще могат да получат информация за обучения, програми и събития и ще могат да организират свои културни прояви. Български съвет за бежанци и мигранти подкрепя създаването и работата на Бюрото като част от стратегическите усилия за подпомагане на общините за интеграция на бежанците и разширяване възможностите за местно развитие в България. Бюрото за информация за чуждестранни граждани се намира на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“ 111.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ НА САЙТА НА БЮРОТО

13.09.2021

Европейският пакет от политики за интеграция на бежанците: Планът за действие на ЕС за интеграция и приобщаване като инструмент за справяне с пропуските. Свързване на резултатите от НИЕМ с действията на ЕС от 2021 до 2027 г.

Предлагаме на Вашето внимание публикация на MPG, която изследва до каква степен политиките за интеграция на бежанци, анализирани в НИЕМ, са в съответствие с принципите, ценностите и целите на Плана за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027 г.)

Политиците и заинтересованите страни могат да идентифицират области, в които планът за действие на ЕС може д помогне за преодоляване на пропуските и нуждите в политиката. Използването на резултатите от НИЕМ може също да помогне за оценка на Плана за действие през следващите години. Конкретните препоръки към Европейската комисия и държавите-членки включват предложения как да се насърчи изпълнението на Плана за действие и да се направи по-ефективен.

ИЗТЕГЛЯНЕ

02.09.2021

Въведение в международната закрила – обучение на новите членове на Бежанския консултативен съвет (БКС)

Обучението на новите членове на Бежанския консултативния съвет „Въведение в международната закрила“ беше организирано на 30 август. По време на обучението новите членове на БКС бяха запознати с общата тема за международната закрила и нейния глобален и национален контекст, както и с правната рамка, предизвикателствата и добрите практики. В допълнение основните аспекти на комуникацията и сътрудничеството с бежанските общности бяха широко представени и обсъдени заедно с Проучването на лицата, търсещи и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група (AGD PA). Особен акцент беше поставен върху водените от бежанци инициативи, ръководената от бежанците платформа www.rumofree.org и участието на бежанците в процеса на вземане на решения. Представена и беше и методологията на проект НИЕМ за мониторинг и оценка на интеграцията на бежанците 

09.08.2021

Data and Figures Navigator – Навигатор за статистически данни

Data and Figures Navigator / Навигатор за статистически данни е информационна система предоставяща визуално обобщена информация относно лицата, потърсили и получили международна закрила в България. Информационната система е логическо допълнение към разработената информационна инфраструктура за заинтересованите страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците. Предоставените данни служат както за постигане на по-висока информираност, така и в процеса на планирането и изпълнението на проекти и програми, свързани с темата за закрила и интеграция на бежанците.

15.07.2021

НИЕМ уебинара със студенти от СУ ,,Св. Климент Охридски” представен в поредния брой на изданието ,,Интеграция на бежанци в България: Възможности за разитие”

В изданието ще намерите и информация по други актуални теми:

▪ Статистиката за България накратко: януари –  юни 2021

▪ Глобална статистика за 2020 година – Доклад за глобалните тенденции на ВКБООН

▪ 20 юни – Световен ден  на бежанеца „Заедно лекуваме, учим и играем“

▪ Силата на приобщаването – бежанците на първа линия в борбата с пандемията

▪ Ролята на инициативите, водени от бежанци за интеграция в България

▪ Укрепване на сътрудничеството с общини и  местни власти

▪ Лаборатория за сътрудничество с неправителствени организации и общини

▪ Преподаване на български език като основа за интеграция на бежанците

▪ Темата за толерантността чрез интеграцията на бежанците в срещата на Сдружение ЕВЕТ

▪ Онлайн платформа разобличава слухове rumorfree.org – място за истинската информация

▪ Бежанците и ваксинирането – притесненията и проверената информация

▪ Темата за бежанците във втория модул на Националната обучителна програма на Българското училище за политика

▪ Второто събитие от инициативата Еmpowering Business Community

▪ Финал на проекта за студентски стажове в подкрепа на бежанци и мигранти

▪ Проведен уебинар със студенти от Софийски  университет

Изтелете в PDF

 Други издания

20.06.2021

Коалиционна среща: Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти, за интеграцията на бежанците и мигрантите в България

На 23 юни Български съвет за бежанци и мигранти Мулти Култи колектив и Представителството на  ВКБООН организираха “Kоалиционна среща: Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти за интеграцията на бежанците и мигрантите в България”. Срещата предостави форум за представяне на организации и структури, ръководени от бежанци, които заедно с други структури на гражданското общество, подпомагат интеграцията на бежанците. Събитието включваше представяне на доклад на Европейския уебсайт за интеграция: Мапинг (картографиране) на водещи организации, ръководени от бежанци и мигранти в Европейския съюз. Обсъдена беше ролята на инициативите, водени от бежанци и мигранти за интеграция на бежанците, подкрепата на бежанските и мигрантските общности, укрепването на връзката между бежанските и мигрантските общности и институциите, както и връзката между бежанските общности и приемащото общество. Събитието даде възможност да бъдат идентифицирани нужди, както и да бъдат генерирани идеи за бъдещи дейности и възможности за партньорство. Срещата се организира в рамките на изпълнението на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците, финансиран от ФУМИ на ЕК и е поредната стъпка на БСБМ и партньорските организации за включване на бежанците в процеса на определяне на политиката и вземане на решения, които касаят тяхната закрила и интеграция. Обсъдена беше ролята на НПО за създаване на толерантна и подкрепяща среда   за интеграция на бежанците и мигрантите.

20.06.2021

НОВА ПУБЛИАКЦИЯ
Световен ден на бежанеца: Силата на приобщаването

В ера на пандемия отдаваме чест на бежанците, които се борят с пандемията.

Изданието е налично онлайн.

11.06.2021

Лаборатория за сътрудничество: Повишаване на капацитета на структурите на гражданско общество за приобщаване на бежанци и мигранти

На 9 и 10 юни Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи и Представителството на ВКБООН  в България организираха Лаборатория за сътрудничество за повишаване на капацитета на  структурите на гражданското общество за приобщаване на бежанци и мигранти. В събитието взеха участие представители на неправителствени организации от цялата страна и общини, заявили интерес за сътрудничество по темата. В събитието участва и НЛ Нарасимха Рао – новият представител на ВКБООН в България.

В рамките на Лабораторията за сътрудничество беше представена актуалната картина и развитието в сферата на интеграцията на бежанците. По метода на интерактивна работилница беше направена карта на възможностите, инициативите и нуждите на гражданския сектор за приобщаването на бежанците. Представени бяха добри практики на европейски неправителствени организации за интеграция на бежанци. В същинската част на Лабораторията за сътрудничество по метода на Отвореното пространство представителите на неправителствените организации имаха възможност да развият и представят идеи по конкретни въпроси и теми, свързани с интеграцията на бежанците.

Лабораторията за сътрудничество е логическо продължение на програмата на Български съвет за бежанци и мигранти за развиване на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на принудителната миграция, международната закрила и интеграцията на бежанците като  по този начин подготвя мрежа от организации, които да бъдат надежден партньор на държавните органи, местните власти и всички други заинтересовани страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците.

10.06.2021

Информационна среща за експерти на общини: Интеграция на бежанците на местно ниво

На 8 и 9 юни Български съвет за бежанци и мигранти  в партньорство с Мулти Култи колектив, Представителството на ВКБООН и Асоциация за развитие на София проведе Информационна среща за общини: Интеграция на бежанците на местно ниво.  Срещата беше организирана в град Пловдив и в нея взеха участие екперти от общини от цялата страна, както и неправителствени организации, заявили желание за обмен на опит и партньорство с общини и структури на местното самоуправление. В събитието участва и НЛ Нарасимха Рао – новия представител на ВКБООН в България, който представи глобални аспекти по въпроси, свързани с бежанците, и интеграцията като възможност за социално и икономическо развитие на местно ниво.

Срещата предостави форум за представяне на тенденциите в  политиката на Европейския съюз за интеграция на бежанците и прилагането им на местно ниво и ролята на националните и местни власти за сътрудничество и развитие. Програмата на срещата включваше представяне политиката на Столична община в сферата на миграцията и интеграцията на бежанците в партньорство с Асоциацията за развитие на София. Програмата даде възможност да бъде  представен опита  и изградената добра практика на Български Червен кръст за съвместно изпълняване на проект за интеграция на бежанци, съвместно с Район ,,Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична Община. Представени бяха и възможности за европейско финансиране на програми, проекти и дейности за интеграция.

19.04.2021

Уебинар на Български съвет за бежанци и мигранти със студенти на Исторически факултет на Софийски университет

Представяме на вашето внимание покана за финансиране на проекти по програма  Еразъм+ на ЕК: „Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанци“.

Конкретната цел на тази покана е да насърчи пряката ангажираност на бежанците и приемащите общности в рамките на ЕС и да популяризира общоевропейски подход, увеличавайки потенциала на европейските приемащи общности да се ангажират и да интегрират бежанците чрез спорт.

При изпълнението на подготвителното действие ще се вземе предвид допълването с програмата на ЕС „Еразъм + Спорт“, с действията, допустими по Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMIF), както и с тези, финансирани в момента по пилотния проект „Насърчаване на здравето повишаване на физическата активност в цяла Европа.”

Неизчерпателният списък на основни дейности, допустими по настоящата покана за представяне на предложения, включва:

– Спортни дейности, насочени към насърчаване на приобщаването  на бежанците в приемащите общества на ЕС

–  Подготовка и обучение на спортни треньори и персонал, които ще работят за интеграция и социално включване на бежанците чрез спорт

–  Развитие, дейности и идентифициране на добри практики за включване на бежанци в спортни дейности, насочени към тяхната интеграция в приемащите общества.

Срок за кандидатстване: 16 юни 2021

Повече информация и кандидатстване >>>

 

19.04.2021

Уебинар на Български съвет за бежанци и мигранти със студенти на Исторически факултет на Софийски университет

На 16.04.2021 г. се проведе уебинар на тема“Ролята на Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) за закрила и интеграция на бежанците“. Срещата беше открита от гл. ас. д-р Кремена Йорданова, преподавател, катедра Етнология, СУ. Обръщение към участниците направи г-н Нарасимха Рао, Представител на Върховния комисар на ООН за бежанците в България. В уебинара участва професор д-р Ирина Колева, преподавател в катедра Етнология, СУ. Д-р Кина Събева, председател на БСБМ, беше основен лектор по темата. Тя разви и постави за дискусия въпроси относно закрилата и интеграцията на лицата с предоставена международна закрила в България. Д-р Събева представи ролята на БСБМ като сдружение по бежанска и миграционна политика на Български Червен кръст,  Каритас България и  Български Хелзинкски комитет, организации с дългогодишен опит и професионална компетентност.  Фокусът беше поставен върху дейността на БСБМ по застъпничество, развитие на капацитет, изграждане на коалиции и партньорства, повишаване на осведомеността и създаване на толерантна обществена среда за закрила и интеграция на бежанците. Представена беше информационната инфраструктура на БСБМ за интеграция на бежанците в България като ключов елемент на застъпничество и за подпомагане на заинтересованите страни при вземането на информирани решения за развитието на справедлива и ефективна система за интеграция на лицата с предоставена закрила. Представените теми предизвикаха оживена дискусия. Уебинарът се проведе в рамките на европейски проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ)“, по който  БСБМ и Мулти Култи са национални партньори. Обсъдено беше бъдещо сътрудничество и евентуално подписване на меморандум за партньорство и съвместни дейности.

 

05.04.2021

Онлайн курс „Предприемачество за мигранти и бежанци“
Курсът, изготвен от UNITAR в сътрудничество с UNCTAD, IOM и UNHCR, се основава на съвместното „Ръководство за политиката за предприемачество за мигранти и бежанци“, представено в Глобалния договор за миграция в Маракеш през декември 2018 г.

Всеки модул включва текстове, дейности за самооценка и тестове. Учебните дейности се разпределят по такъв начин, че да осигурят гъвкаво постигане на целите на обучението. Курсът е предназначен за подпомагане на правещите политики и практиците както от развитите, така и от развиващите се страни. Следователно петте модула и заключителни бележки от курса се основават на ползите от насърчаването на предприемачеството на мигрантите за постигане на по-приобщаващи и сплотени общества, свързани с устойчивото развитие и икономическия растеж. Курсът включва политически цели и политически варианти, предназначени да идентифицират различни средства за подпомагане на предприемачеството сред мигранти и бежанци; идентифицира казуси и добри практики на ниво политики, програми и инициативи както в развитите, така и в развиващите се страни; повишава осведомеността чрез изграждане на капацитет, за да се увеличат възможностите за придвижване към по-приобщаващо общество.

18.03.2021

NIEM4V4: анализ за интеграцията, представен в Информационния бюлетин ,,Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие”

В изданието ще намерите информация по следните теми:

Интеграцията на бежанците през 2020 година. Развитие и предизвикателства на фона на безпрецедентна ситуация

 София – Столица на толерантността в ера на пандемия . Студенти свързват академична общност и НПО в подкрепа на бежанци и мигранти

DIGITAL STUDENT LAB Материали, разработени или преведени от  студенти от специалност ,,Арабистика” в   Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”

Бежанците и кампанията за ваксиниране срещу COVID-19 – Равен достъп до ваксиниране за всички

Компас за бежанци – Полезна информация и онлайн консултации

SOS-SARS-COV-19 Информация за превенция на  COVID-19 сред бежанците

 Уебинар на M8 Алианс: Дигитални решения за здравето на мигрантите и бежанците 

 Заетостта на бежанците Фактор за икономическо развитие на национални и местно ниво

▪EMPOWERING BUSINESS COMMUNITY – една инициатива на ВКБООН и КАТРО за изграждане на бизнес общност по въпросите на бежанците и многообразието на работното място

▪Българската търговко-промишлена палата с три международни обучителни сесии по въпросите за заетостта на бежанците и мигрантите

▪Бежанците и мигрантите като предприемачи. От икономическа интеграция към икономическо развитие

▪Възможности за микрокредитиране на бежанци. Ролята на общността и доверието

 Бежанка от Йемен подкрепя български семейства в нужда. История за солидарност и благодарност

 Линда и Фреди – семейство бежанци от Ирак, които България обикна. Да помагаш и да получиш помощ

8 март – „Различни, но заедно –Ние сме Сила, Любов, Светлина!“ Дискусия за и с жени мигранти и бежанци

 Историята на афганистанката Силсила Махбуб  от Бежанския консултативен съвет България ме научи да бъда силна

 Чуждестранен опит по темата за бежанците

     ▪Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

    ▪Включване на мигрантите на пазара на труда и целите за устойчиво развитие (Програма на ПРООН до 2030) и изграждане на капацитет – опита на Франция, Италия, Испания

 

Изтелете в PDF

Други издания

 

08.03.2021

Бъдете информирани! Представяме на вашето внимание материал относн превенция и симптоми на COVID-19 

08.03.2021

Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери
Бългaрският съвет за бежанци и мигранти, като част от мрежата на заинтересовани страни (Общност) на ниво на ЕС в рамките на проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“ представя на вашето внимание онлайн събитие „Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери“ – опита във Франция.

Онлайн събитието е замислено да представи съответни проекти и интервенции, реализирани в областта на трудовото приобщаване на мигрантите, и да бъдат обсъдени модели на интервенции за активирането на мрежа и клъстер за насърчаване на достъпа до пазара на труда за граждани на трети страни, включително търсещи и получили международна закрила.

Събитието ще се проведе на 17 Март 2021 от 9:30 AM до 1:30 PM UTC+01.

Работни езици ще бъдат английски, италиански, френски и испански.

Повече информация >>>

Регистрация >>>

25.02.2021

Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

Този анализ е разработен в рамките на проекта V4NIEM от автори от четирите страни и целящ да направи преглед на възможностите и ограниченията на местните власти в темата за интеграцията лицата с предоставена международна закрила. Анализа продължава сравнителния подход, заложен в предишната публикация на проекта „Търсещите и получилите международна закрила в страните от V4 (актуализиран доклад)“, издаден през 2019 г. Фокусът на анализа е върху политиките на местно ниво, свързани с интеграцията на лица, получили международна зактила. Под „Местното“ ниво се разбира, най-важното, като общинските администрации (LAU), но и необходимостта за анализи върху регионалните нива (NUTS2 и NUTS3).

Докладът е наличен онлайн на английски език.

16.02.2021

Компас за бежанци
Български съвет за бежанци и мигранти стартира Компас за бежанци, който представя на едно място информационни ресурси за интеграция на бежанците и предоставя възможност за онлайн консултация. Информираността и достъпът до информация са от съществено значение в процеса на интеграция на бежанците, както за заинтересованите страни за изграждане на подкрепяща среда, така и за самите бежанци за вземане на информирани решения.

16.02.2021

KAPACITY – Подкрепа на интеграцият на чужденците на местно ниво

Конференцията е заключително събитие по проект KapaCITY, който е фокусиран върху подкрепата за интеграция на мигрантите в четири общини на Словакия – Братислава, Търнава, Банска Бистрица и Кошице. Изпълнява се от четири словашки неправителствени организации – Лигата за правата на човека (the Human Rights League), Центърът за изследване на етноса и културата(the Centre for the Research of Ethnicity and Culture), Фондация на Милан Шимечка (Foundation of Milan Šimečka) и Маргиналната гражданска асоциация (the Marginal civic association). Освен четирите общини в проекта е включен и Съюзът на градовете на Словакия.

Организатор на конференцията : Лигата за правата на човека (Human Rights League) https://www.hrl.sk/en/our-work/projects/projects/kapacity

Източници: https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/online-event-kapacity—supporting-the-integration-of-foreigners-at-the-local-level, https://www.hrl.sk/enwww.ceeidentity.eu/center-research, https://www.nadaciamilanasimecku.sk

04.02.2021

Фази на ваксинация срещу COVID-19 и бежанците – информационни материали

12.01.2021

СБОРНИК МАТЕРИАЛИ ,,ЗАКРИЛА И ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ В КОНТЕКСТА НА COVID-19″

Представяме на вашето внимание сборник „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“. Изданието включва статии относно закрилата и интеграцията на бежанците в динамичната ситуация на пандемията COVID-19.  Статиите в изданието са разработени от водещи експерти в сферата на закрилата и интеграцията на бежанците и от представители на академичната общност.

Сборникът представя информация относно предизвикателствата на пандемията за бежанците и отговори на международно ниво като  Ключовите послания на ВКБООН към Европейския съюз за предприемане на мерки в контекста на COVID-19 и насоките на Европейската комисия относно прилагането на правилата на ЕС в областта на убежището, процедурите за връщане и презаселването.

Изданието фокусира вниманието върху правната страна на достъпа до територия за търсещите закрила в контекста на COVID-19 и акцентира върху здравеопазването и здравните услуги на лицата, търсещи и получили международна закрила в България.

Сборникът представя  спецификата на университетската подготовка в областта на педагогическата и социалната работа с бежанци.

Изданието включва статии за Сирия  и Афганистан, като страни на произход на значителна част от търсещите закрила и бежанците в България.

Сборникът статии „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“ e разработен в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците, финансиран по ФУМИ на ЕК.

Изтегли в PDF

 

11.01.2021

Европейските показатели за интеграция на бежанците: Сравнителен анализ по Националния механизъм за оценка на интеграцията в 14 страни в ЕС, представа

я бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху интеграцията на търсещите и получилите международна закрила в България. Интеграцията е разгледана, от една страна, чрез включването на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда чрез работата на някои ключови актьори в областта (КАТРО България и Каритас София), а от друга, чрез ролята на общините в местната интеграция с двата примера на района „Витоша“ и район „Оборище“ в град София. Как самите бежанци се адаптират и интегрират в България разказват представители на пет семейства от Афганистан, които намират свой дом в град Свищов. Значим и разясняващ е експертният поглед на ВКБООН върху дефиницията за интеграция на местно ниво, нейното приложение в България с допълнителни примери от други европейски страни за посоката и възможностите за работа в областта. В броя са представени спецификите на университетската подготовка в областта на педагогическата и социалната работа с бежанци. Представен е и сравнителен анализ на базата на Националния механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) в 14 страни в Европейския съюз. А рубриката „Страни на произход“ разкрива повече за Сирия с нейните културни и религиозни специфики. В рубриката „Правен консултант“ е поместена темата за лицата без документи. Петата съседна страна, която разглежда бюлетинът, е Република Северна Македония по пътя на Балканския маршрут към Западна Европа.

Изтегли в PDF   Академичен портал ,,Принудителна миграция и бежанци”

31.12.2020

Национален форум “Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19”

На 18 ноември 2020 Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти култи колектив проведе национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“. В събитието взеха участие представители на международни организации, държавни органи и публични институции, общински администрации, частен сектор и неправителствени организации. Събитието предостави форум за споделяне на натрупания опит, поетите ангажименти и перспективите в отговор на предизвикателствата за закрилата и интеграцията на бежанците в контекста на пандемията. Дискутирани добри практики, поуки и изводи за справяне със ситуацията . В програмата бяха включени теми относно  международните и национални измерения на пандемията относно закрилата и интеграцията на бежанци, представени от д-р Михаил Околийски от офиса на Световната здравна организация в България, д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор и Сузане Клинк от Бюрото за Европа на ВКБООН. Представен беше и българският отговор и опит на неправителствените организации от страна на Мариана Стоянова – ръководител на Бежанско мигрантската служба на БЧК, Иван Черешаров – ръководител на отдел „Миграция и интеграция“ в Каритас София, както и опита в сферата на образованието, представен от Станислав Георгиев от Регионалното управление по образование София. Ролята и опита на частния сектор бяха представени от Анелия Димитрова от Катро България. Д-р Сагър Ал-Анези от Бежанския консултативен съвет при ВКБООН фокусира вниманието върху организациите на бежанците и тяхната роля за  отговаряне на на предизвикателствата. Д-р Ваня Иванова говори за ролята на сътрудничеството с академичната общност за изграждане на подкрепяща среда за закрила и интеграция на бежанците. Българският съвет за бежанци и мигранти представи Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“ подготвен и издаден  за форума.

Събитието се организира в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от представителството в България на Върховния комисариат за бежанците на ООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансира от Фонд Убежище, миграция и интеграция на Европейската комисия.

Програма

31.10.2020

Семинар „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“

На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти култи колектив, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ) проведе семинар на тема „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“. Програмата на събитието включваше темата за университетското обучение по български език за чужденци в условия на пандемия, представена от доц. Галина Куртева – председател на АПБЕЧ, обучението по български език за чужденци в Каритас София и Български Червен кръст, представени от Владислав Дамянов и Радост Събева. Акцент беше поставен  върху практиката за обучение по български език за деца бежанци в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли, представена от Светла Георгиева. Семинарът предостави възможност за идентифициране на добри практики и предизвикателства при преподаването на български език като чужд в условия на пандемия, както и да бъдат обменени идеи и предложения за бъдещи начинания. Български съвет за бежанци и мигранти активно подкрепя Асоциацията на преподавателите по български език като чужд като част от стратегическите усилия за развитието на капацитета на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците и мигрантите в България. Събитието беше организирано в рамките на изпълнението на проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците в България“ по който Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив са национални партньори. 

Програма

19.10.2020

Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

На 21 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, Асоциация за развитие на София и Мулти култи колектив проведоха Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“. Участие в събитието взеха повече от 30 представители на районите на Столична община, включително кметове и заместник кметове на райони, както и неправителствени и международни организации. Основен акцент на събитието беше поставен върху интеграцията на бежанците в България като възможност за развитие в контекста на ролята на местните власти, а основната цел беше да сe укрепи партньорството, да бъдат обменени идеи за последващи стъпки, както и да бъдат разгледани варианти за включването на общините в планирането на политики и финансови механизми за интеграция на бежанците на местно ниво. По време на събитието също беше представен и успешният опит на Район „Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична община за интеграция на бежанци, изпълнение на споразумения за интеграция и партньорство с неправителствени организации. Събитието е част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти да укрепва партньорството и развива капацитета на заинтересованите страни в сферата на интеграцията на бежанците в България и е организирано в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран от ФУМИ на ЕК. 

Програма

 

19.10.2020

Покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Представяме на вашето внимание покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Проектите, финансирани в тази област, ще насърчават участието на бежанци и мигранти в разработването и изпълнението на интеграцията и свързаните с тях политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Финансиране ще се предоставя за такива действия като:

-подкрепа за създаването на съвети или консултативни органи на мигрантите на местно, регионално, национално и ниво на ЕС в тясно сътрудничество с публичните власти;

-разработване на иновативни механизми за консултация за мигрантите в области на политиката, които се отнасят до тяхното включване и участие в приемащите общества, напр. образование, здравеопазване, заетост, жилища;

-насърчаване на обмена на опит между местните, регионалните и / или националните публични власти относно участието на мигрантите в разработването на политиките за интеграция и тяхното прилагане;

-изграждане на капацитет за публичните власти на местно, регионално или национално ниво, с цел по-ефективно консултиране и включване на мигрантите в проектирането и изпълнението на мерки в области на политиката, които пряко ги засягат.

Консорциумите, подаващи проектни предложения трябва да включват ключови участници за постигане на предложените цели, а именно бежански и мигрантски организации, както и местни, регионални и / или национални публични власти.

Краен срок за кандидатстване: 16 февруари 2021

Повече информация и кандидастване

18.09.2020

Нов пакт за миграцията и убежището – Ново начало за политиката за миграция в Европа

На 23 септември Европейската комисия предложи нов Пакт за миграцията и убежището, който да обхваща всички различни елементи, необходими за цялостен европейски подход към миграцията. Той определя подобрени и по-бързи процедури в системата за убежище и миграция и балансира принципите на справедливо споделяне на отговорността и солидарността. Това е от решаващо значение за възстановяване на доверието между държавите-членки и доверието в способността на Европейския съюз да управлява миграцията.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

18.09.2020

Информационна среща „Структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България“

На 17 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН в България и Мулти култи колектив проведе информационна среща за ролята на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България. В събитието участваха повече от 35 представители на неправителствени организации от Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград и Харманли, както и представители на международни организации. Събитието се осъществи в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (НИЕМ), съфинансиран от ЕС.

13.08.2020

Онлайн форум Младежко предприемачество в контекста на мигранцията

Българският съвет за бежанци и мигранти, като член на мрежата МАГНЕТ представя на вашето внимание онлайн тематичен форум „Младежко предприемачество в контекста на миграцията“

На 27 август MAGNET ще бъде домакин на последен тематичен форум, който ще събере практици от областта на мигрантското предприемачество, за дискусия по темата на интеграция на младежите мигранти чрез предприемачество. Сесията ще представи текущи проекти и изследвания, добри практики и както и бъдат обсъдени предизвикателства свързани с въздействието на пандемията от COVID-19 и перспективите за възстановяване.

Регистрация за събитието >>>

03.08.2020

Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход

Представяме на вашето внимание Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход ,провеждана от Европейската комисия.

Комисията започва обществена консултация в целия ЕС, за да събере мнения относно новите действия, които могат да бъдат предприети на равнище ЕС за насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване на мигрантите и хората с мигрантски произход. Комисията също така отправя покана за представяне на кандидатури за създаване на експертна група от лица с мигрантски произход, която да участва в разработването и прилагането на политиките в областта на миграцията, убежището и интеграцията. Включването на мигрантите, лицата, търсещи убежище, и бежанците е от съществено значение, за да станат политиките по-ефективни и съобразени в по-голяма степен с нуждите по места.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заявява: Когато хората се установят в Европа, важно е те да се ползват със същите права и задължения като всеки друг. Достъпът до здравеопазване, жилищно настаняване, образование и заетост им дава възможност да реализират пълния си потенциал. Интеграцията на мигрантите е в интерес на всички. Тя благоприятства развитието на силни и хармонични общности и защитава срещу злините на изолацията и сегрегацията. С тази консултация и с експертната група ще поканим тези, които са засегнати в най-голяма степен от нашите политики, да участват в изготвянето им. Това е нашият европейски начин на живот.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заявява: Кризата, предизвикана от коронавируса, показа още веднъж, че мигрантите и бежанците допринасят съществено за нашите общества. В цяла Европа обаче много от тях все още са изправени пред трудности да си намерят жилище или да получат достъп до работа, образование или здравеопазване. Трябва да засилим работата си в областта на интеграцията на равнище ЕС. Приканвам всички заинтересовани страни, особено мигрантите, лицата, търсещи убежище, и бежанците, да отговорят на консултацията, за да ни помогнат да разработим бъдещи действия за интеграция, които могат да подобрят качеството на живот и да направят нашите общества по-сплотени и приобщаващи.
Както с консултацията, така и с експертната група, Комисията се стреми да събере информация от широк кръг заинтересовани страни, включително национални, регионални и местни органи, организации на гражданското общество, социални и икономически партньори, предприятия, доставчици на услуги в сферата на образованието и обучението, академични среди, културни и спортни организации, организации на мигранти и физически лица. Резултатите от консултацията ще допринесат за разработването на Плана за действие за интеграция и приобщаване, обявен в работната програма на Комисията.

Обществената консултация ще бъде достъпна на всички 24 официални езика на ЕС до 21 октомври 2020 г. Поканата за представяне на кандидатури за членство в експертната група на Комисията за интересите на мигрантите ще бъде отворена до 21 септември.

Kонтекст

Добре управляваната миграция към Европа допринася за нашите общества, култура и икономика. Интеграцията и социалното приобщаване на хората с мигрантски произход са от решаващо значение за културния обмен и сближаването на общността. Миграцията също така помага за преодоляване на недостига на умения, недостига на работна ръка и за подобряването на икономическите резултати като цяло. Понастоящем в ЕС твърде много мигранти са изправени пред предизвикателства по отношение на безработицата, липсата на възможности за образование и обучение и ограниченото социално взаимодействие в рамките на съответните им общности — предизвикателства, които подходящи публични политики биха могли да превърнат във възможности.
Главно държавите членки отговарят за политиките за интеграция. Въпреки това ЕС прие много разнообразни мерки за стимулиране и подпомагане на националните, местните и регионалните органи и гражданското общество в усилията им да насърчават интеграцията. Тези мерки включват целево финансиране и инструменти, предназначени за социалното и икономическото сближаване между държавите членки. Комисията „фон дер Лайен“ ще представи План за действие за интеграция и приобщаване, който ще бъде изготвен въз основа на резултатите от консултацията и от експертната група.

21.07.2020

Публикувана процедура за БФП по Фонд Убежище, миграция и интеграция

Представяме на вашетов внимание публикувана процедура за предоставяне на БФП по фонд “Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 г.:

„Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила“.

Повече информация и кандидатстване: Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН)

06.07.2020

Участие в Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли Българският съвет за бежанци и мигранти участва в Учредително събрание на сдружение Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше взето официално решение за учредяване на Асоциацията, определени бяха целите на сдружението и механизмите за тяхното постигане. В рамките на Учредителното събрание беше избран председател на асоциацията – доц. Галина Куртева от Нов български университет, както и управителен съвет. Идеята за създаване на тази асоциация се роди по време на коалиционните срещи по въпроси за обучението по български език на бежанците в рамките на изпълнение на проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (НИЕМ), по който Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив са национални партньори. Създаването на Асоциация на преподавателите по български език като чужд е ключова стъпка към развитието и укрепването на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на интеграцията на бежанците и мигрантите в България.

19.06.2020

Куиз с награди по случай 20 юни – Световен ден на бежанеца

Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи отправят към вас покана за участие в онлайн куиз с награди по случай Световния ден на бежанеца. Проверете вашите знания и научете повече за бежанците по света, тяхната закрила и интеграция в България и Европа.

Участвайте в куиза като попълните 15 кратки въпроса до 30 юни 2020.  

 

09.06.2020

Изследване от Комитета на регионите “Интеграция на мигрантите в средни и малки градове и в селските райони в Европа”

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание изследване публикувано на уебсайта на Комитета на регионите на Европейския съюз. Оригиналът на английски може да намерите тук.

Като част от своята инициатива Градове и региони за интеграция Cities and Regions for Integration, Комитетът на регионите на Европейския съюз публикува проучването, което изследва контекста и структурите, чрез които градовете все повече се оказат ключови за интеграцията на мигрантите и бежанците .

Докладът допълва многобройните изследвания, които се фокусират предимно върху интеграцията на мигрантите и бежанците в по-големите градове. Партньорските мрежи по интеграция на мигрантите и проектите обхващат големи градове, въпреки че редица проекти и мрежи  започнаха да преформулират тази реалност. Докладът представя и проучените конкретни примери от шест държави членки на Европейски съюз, включително България.

Това изследване показва положителното отношение на много от изследваните градове към в миграцията и бежанците като цяло и конкретно към интеграцията. Миграцията се разглежда като начин за справяне с някои от съществуващите предизвикателства на градовете, а интеграцията като начин да се гарантира, че мигрантите и бежанците активно ще участват в живота на местните общности.

Проучването констатира, че:

∙ Има положително отношение към миграцията, защото и по-малките градове и мигрантите имат полза от интеграцията;

∙ Средните и малките градове са по-адаптивни към променящите се реалности,  предоставят възможности за тестване на нови политически и програмни подходи и за реализиране на проекти с по-малки разходи;

∙ Мигрантите и бежанците носят значителни ползи за средните и малки градове, включително чрез осигуряване на жизнеспособност на основните услуги, както и по-голямо разнообразие;

∙ Мигрантите и бежанците се възползват, както от достъпа до по-тесните и близки мрежи на по-малките градове, така и от достъпа до по-лесно и по-голямо  взаимодействия с местните жители;

∙ Предизвикателство за по-малките градове е постигането на дългосрочна интеграция, тъй като мигрантите и бежанците често се стремят да заминат за по-големи градове, където имат по-големи възможности за трудова реализация;

∙ Малките и средни градове често са изправени пред необходимостта да се справят с пропуски в интеграцията, оставени на национално ниво, но те са по-адаптивни  и предлагат по-голямо разнообразие в подходите и дейностите;

∙ Градовете изпитват затруднения  поради ограниченото финансиране и капацитет. От решаващо значение за справяне с ограничения капацитет са

както официалните, така и неформалните партньорства със структурите на гражданското общество.

∙ Редица географски близки градове и села работят заедно за интеграция на мигрантите като споделят  ресурси и предоставяне на услуги. Подобно взаимодействие между местните власти е елемент на успех и пример на добра практика за интеграция на мигрантите и бежанците .

∙ Необходима е по-добра административна координация между различните служби на общинско ниво, както и между различните нива на управление.

∙ В различните страни на ЕС има разлика между средни и малки градове, различни са и правомощията, компетенциите и ресурсите на общините и тяхната способност и желание да се занимават с проблемите на интеграцията.

Изследването формулира препоръки към Комитета на регионите на ЕС, чрез които може да подкрепи работата на градовете за интеграция на мигрантите и бежанците, включително:

∙ Оценка на нуждите на малките и средни градове и селски райони в ЕС за интеграция на мигрантите и бежанците;

∙ Подкрепа за изграждане на капацитет (обучение и финансова помощ);

∙ Споделяне на натрупан положителен опит и добри практики;

∙ Европейско финансиране за общините, което е практически достъпно.

В Анекса към изследването са включени примери от 6 страни членки на ЕС, включително България с примери Нова Загора и Хасково.

08.05.2020

Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) за Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Информацията за България в EWSI се изготвя от Мулти Култи Колектив като национален координатор.                                        

Мулти култи // Multi Kulti и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията, който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

Потенциалът на спорта като инструмент за социално включване е добре документиран. Спортните проекти допринасят за социалното включване на бежанците в приемащите общности, а възможностите, които тези проекти предоставят, са все по-добре приветствани в държавите-членки на ЕС. Тази подготвителна дейност е принос към усилия за постигане на  социално включване и по-добра интеграция на бежанците чрез спорт.

Чрез конкретни действия, насочени към интегриране на бежанците чрез спорт, очакваните резултати от тази подготвителна дейност ще включват:

 • Насърчаване на прякото ангажиране на бежанците и приемащите общности
 • Насърчаване на общоевропейски подход, увеличаване на потенциала на приемащите общности успешно да ангажират и интегрират бежанците чрез спорт

Очаквани резултати от проекта:

 • Организирайте спортни дейности за бежанци
 • Популяризиране практикуване на спорт и физическа активност от бежанците
 • Насърчаване сътрудничеството между бежанци и приемащи общности в организацията на спортни дейности

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, се оценява на 1,650,000 EUR. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80% от допустимите разходи. Безвъзмездните средства ще варират от минимум 200 000 EUR до максимум 300 000 EUR на проект, а Европейската комисия очаква да финансира приблизително 6 предложения (т.е. да подпише 6 споразумения за безвъзмездно финансиране за 275 000 EUR средно).

Крайният срок за подаване на предложения  е 1 юни 2020 г. в 12:00 часа (обяд) брюкселско време.

За цялата информация относно изискванията и приложенията, моля, посетете уебсайта за покана за предложения.

 

 

07.05.2020

Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration

 

Какви са пропуските в политиките за интеграция на бежанците в страните членки на ЕС? Какви са промените от 2017 г. до 2019 г.? Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration показва:

1. Малко промени са настъпили след 2017 г. Най-големи пропуски остават в политиките, които подкрепят интеграцията и сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

2. Страните с най-голяма положителна промяна във всички области са Франция и Литва, следвани от Латвия и Словения. Страните, които отстъпиха назад са Румъния, Италия и Унгария.

3. Сферите с най-силна положителна динамика между 2017 и 2019 г. са социалната сигурност, заетостта, здравеопазването и образованието.

4. Секторите, които се влошават в най-много страни, са пребиваването, жилищното настаняване и здравеопазването.

Докладът е достъпен на официалния сайт на проекта.

07.05.2020

Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти “.

Информацията за България в EWSI се изготвя от Мулти Култи Колектив като национален координатор.

Мулти култи // Multi Kulti и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията, който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

 

14.04.2020

KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА
 

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание анализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА, който изследва какви политики  и мерки прилагат страните членки на ЕС и Обединеното кралство в различни области на живота с цел насърчаване на дългосрочната интеграция на бенефициентите на международна закрила и други граждани на трети страни.

Информацията за България в EWSI е изготвена от Мулти Култи Колектив като национален координатор.

Повече информация за Европейския уебсайт за интеграция >>>   

20.03.2020

ВАЖНО! Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси 

 

Информационни материали на английски език:

1. Симптоми на COVID (Изтегляне на брошурата в PDF )

2.Спиране на разпространението (Изтегляне на брoшурата в PDF)

3.Rеспираторни вируси, включително COVID-19: методи за откриване, профилактика, реакция и контрол

4.Съвети за обществото и разбване на митове

4. Информационни бршури на английски, арабски, дари, фарси и пащу

 

10.03.2020

Коалиционна среща „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“

На 7 март Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи Колектив и Представителството на ВКБООН в България организираха партньорска среща на тема „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“. По време на срещата беше представено специализирането проучване на ВКБООН „Общинските жилищни политики, ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво“ с фокус върху съществуващи добри практики и възможности за настаняване, гражданска регистрация и финансиране в подкрепа на жилищното настаняване на бежанци и други уязвими лица. В събитието взеха участие представители на общини и райони на общини, държавни органи и публични институции, както и специалисти от неправителствените организации. Събитието предостави платформа за обмен на идеи и укрепване на сътрудничеството между страните.
Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците,по който проект Мулти Култи Колектив и Български съвет за бежанци и мигранти са национални партньори.

Програма

04.03.2020

Международна партньорска среща по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците – Мониторинг и подобряване на интеграцията

 

На 2 и 3 март в Париж председателя на Български съвет за бежанци и мигранти – Кина Събева участва в международна партньорска среща по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците – Мониторинг и подобряване на интеграцията . По време на срещата бяха представени изградените коалиции по ключови направления в рамките на изпълнението на проекта в България, като например сътрудничество с академичната общност, медии, преподаватели по български език като чужд и други. В рамките на партньорската среща беше обсъдено и разширяването на проекта с цел постигане на дълготрайни и устойчиви резултати, както и обратна връзка от проведените изследвания по проекта.

Повече информация: www.niem.refugee-integration.bg

11.02.2020

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“ 

 

На 11 февруари Български съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи организираха Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“. На срещата беше обсъдена инициативата за регистриране на професионална асоциация на преподавателите по български език като чужд, която беше предложена на коалиционна среща „Обучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България” проведена през октомври 2019 г. Целта беше да се обсъдят и очертаят конкретните стъпки за реализиране на инициативата, както и бъдещи дейности, членове, предизвикателства и функциониране на Асоциацията в контекста на подкрепата на бежанците по пътя на пълноценното им включване в българското общество. На форума беше споделен опита от Чехия – Петр Питлийк, мениджър проекти, представи информация за създаването и функционирането на Асоциацията на учителите по чешки език като чужд. Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците.

Програма

 

23.01.2020

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“

На 22 януари Българският съвет за бежанците и мигрантите в сътрудничество с Представителството на ВКНООН в България и Мулти kулти Колектив организира срещи на коалицията с водещи представители на академичните среди. По време на събитието беше представено специализираното изследване „Възможности за сътрудничество с академични институции в сферата на бежанците и убежището“. Срещата предостави платформа за обсъждане на предстоящи програми, инициативи и теми, прилагани от български университети и научни институции, както и от университетски преподаватели и студенти. В допълнение, по време на събитието беше стартиран и Академичният портал по върпосите за принудителна миграция и бежанци – иновативна онлайн мрежа за съвместно сътрудничество и споделяне на ресурси между академичните представители. Порталът е достъпен онлайн на адрес www.academia.refugee-integration.bg или www.academia.bcrm-bg.org.

Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците. 

Програма

 

31.10.2019

Коaлиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“

 

На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и с подкрепата на Представителството на ВКБООН в България проведе колиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“.
Споделен беше ценен опит и бяха обсъдени бяха конкретни стъпки за взаимодействие между представители на медиите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила лица по пътя на пълноценното им включване в българското общество.
Срещата се проведе по проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията . Измерване и подобряване интеграцията на бежанците“, финансиран по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕК.

25.10.2019

Коалиционна среща “Oбучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България”

 

На 24 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и Представителството на Върховния комисариат за бежанците в България организира Коалиционна среща посветена на обучението по български език и ограмотяването на пълнолетни бежанци в България. По време на срещата бяха обсъдени дейности и партньорства за подобряване на качеството и ефективността на обучението по български език и ограмотяването на бежанците. Събитието даде възможност да бъдат очертани конкретни стъпки за взаимодействие между институциите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила по пътя на успешната им интеграция в българското общество. Програмата на събитието включваше информация за предоставяне на курсове по език като част от интеграционния пакет в Централна и Източна Европа. Представена беше законодателната рамка и свързаните с нея предизвикателства и възможности за предоставяне на курсове по български език за бежанци в България, включително възможностите за предоставяне на курсове по български език по програмата „Нов шанс за успех“ на Министерство на образованието и науката и като част от мерките и програмите за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Български Червен кръст и Каритас София, представиха опита на организациите в провеждането на курсове по български език за пълнолетни бежанци. Коалиционнaта срещa беше организиране в рамките на изпълнение на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Измерване и подобряване интеграцията на лицата, получили международна закрила.

19.09.2019

Коалиционна среща „Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година.“

На 18 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН и Мулти Култи проведе Коалиционна среща на тема „Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година“.

Целта на събитието беше да бъдат обменени практически идеи за инициативи, които всяка една от заинтересованите страни припознава като подходящи за ангажирането и насърчаването на активизма сред студентите по темата; за повишаването на информираността и разнообразяването на академичните проучвания за насилствената миграция, както и за предоставянето на реална помощ за целевата група. Обсъдени бяха конкретни стъпки за взаимодействие между университетите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила лица по пътя на пълноценното им включване в българското общество.

 

Събитието се организира в рамките на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията, финансират по Фонд Убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

07.12.2018

ИНТЕРКУЛТУРНА ВЕЧЕР „ВИЗИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи за визията за интеграция на бежанците, продължаване  изграждането на коалиции за подкрепа на интеграция на бежанците в България и насърчаване интеркултурното общуване в мултикултурна среда.

Експерти от международни организации, държавни органи, публични институции, общини и НПО участваха в събитието.

Главни говорители на събитието бяха председателят на Български съвет за бежанци и мигранти – Кина Събева, представителят на ВКБООН в България – Матайс льо Рут и председателят на Мулти Култи Колектив – Бистра Иванова. Специален гост на събитието беше палестинският поет Хайри Хамдан.

20.06.2017

 #ALLINFORINTEGRATION @ #WORLDREFUGEEDAY #NIEM

Днес, на Световния ден на бежанеца, организациите, които работят заедно по международния изследователски проект NIEM – в България това са Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти, започнаха кампания в социалните медии „AllInForIntegration“, за да привлекат общественото внимание към необходимостта от по-ефективна и ефикасна интеграционна политика, която да отговори по-добре на потребностите на бежанците.

Използвайки хаштага #AllInForIntegration, активисти и изследователи, които подкрепят кампанията, публикуват свои снимки, на които държат плакати с лозунга #AllInForIntegration.

Както показват многобройни примери, интеграцията на бежанците в държавите-членки на Европейския съюз може да се осъществи по различни начини, които имат повече или по-малко трайни резултати.

Поради предизвикателствата, пред които е изправена Общата европейска политика за предоставяне на убежище и ограничените подкрепящи мерки за интеграция на бежанците в някои държави-членки на ЕС, интеграцията няма да бъде възможна без стотиците неправителствени организации, обществени институции, местни общности и представители на частния сектор и усилията им за предотвратяване на социалната маргинализация на бежанците.

Ето защо днес, на Световния ден на бежанеца, организациите на гражданското общество и академичните центрове от 15 държави-членки на Европейския съюз, които изпълняват проекта NIEM, подчертават още по-силно ролята на европейската общност за улесняване на плавния преход на бежанците в новия живот и за подпомагането им да намирят своето място в европейската реалност. Те уверено заявяват: „Интеграцията на бежанците е задача, пред която всички сме изправени – всички ние трябва да се ангажираме!

Кампанията #AllInForIntegration в социалните медии се очаква да привлече вниманието на обществеността към научноизследователския проект NIEM, стартирал през 2016 г.

 

03.02.2017

ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕЩА „ИНТЕГРАЦИЯТА НА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ – ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ“ (ВТОРА КОАЛИЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ NIEM)

На 2 февруари 2017 г. Мулти култи колектив, Български съвет за бежанци и мигранти и CERMES обединиха усилия за организирането на интеркултурната вечер „Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики“ в СОХО.

Целта на събитието бе да представи пред държавни служители, представители на международни организации, академици, НПО, чужденци, чувствителни журналисти, доброволци, социални медиатори, директори и учители вдъхновяващи интеграционни иновативни практики в сферата на заетостта, изкуството, образованието, както и да съдейства за изграждането и укрепването на граждански мрежи на интеркултурност и интеграция на чужденци.

Сред спийкърите бяха Анна Кръстева от CERMES, която представи проекта Re.Cri.Re, фокусиран върху репрезентацията на кризата и кризата на репрезентацията в Европа, Бистра Иванова от Мулти култи колектив и Кина Събева от Български съвет за бежанци и мигранти, които представиха проекта NIEM, който измерва интеграцията на бежанците в 15 държави с помощта на сложен набор от индикатори, Стана Илиев, която представи работата си за интеграция на бежанци на трудовия пазар и предприемачеството в Български Червен кръст и UNHCR, Неда Соколовска, която представи Студио за документален театър VOX POPULI и спектакъла МИР ВАМ, Диана Недева от Каритас представи проекта Мисия Бъдеще, който подпомага интеграцията на жени и деца бежанци, Азхар Аломар трогна публиката със силните си думи на човек, успял да се интегрира в България, Матайс льо Рут, представителя на UNHCR Bulgaria също се включи с кратка реч, а финалът бе удоволствието да чуем няколко стиха от новата стихосбирка „Един живот не е достатъчен“ на поета и преводач Хайри Хамдам.

14.12.2016

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИОННА СРЕЩА ПО NIEM

Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти представиха новия си проект Механизъм за оценка на националната интеграция“ (NIEM) в София на 13 декември 2016 г. NIEM е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

22.11.2016

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА NIEM ВЪВ ВАРШАВА

На 21-22 ноември 2016 г. във Варшава Institute for Public Affiars (Полша), Migration Policy Group (Белгия) и партньори от 15 страни-членки на ЕС, сред които Франция, Испания, Португалия, Чехия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Румъния, България, Швеция, Словения и Унгария, представиха NIEM – най-големия изследователски проект в ЕС, посветен на въпроса как по-успешно да интегрираме бежанците.

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

Българските партньори в проекта са: Мулти култи колектив (водещ партньор) и Български съвет за бежанци и мигранти.

 

Scroll to top