Добра практика: Проект Студенти бежанци (Student Refugees) подкрепя бежанци в Дания да кандидатстват и следват успешно висше образование

Държава: Дания

Град: Копенхаген и други

Организация: Студенти бежанци (Student Refugees)

Лице за контакт: Jacob Ørum

Резюме

Студенти бежанци (Student Refugees) е проект, изпълняван от студенти, за подпомагане на достъпа до висше образование на лицата с предоставена международна закрила в Дания и за оказване на подкрепа след приемането им.

Проектът се основава на идеята, че висшето образование трябва да бъде достъпно за всички. Уеб платформата   на проекта цели да предостави необходимата информация за кандидатстване във висши учебни заведения в Дания. Платформата предлага алтернативни начини за преодоляване на обичайните препятствия, пред които са изправени бежанците  при кандидатстване в програми за висше образование.

Предизвикателства и цели на проекта

Целта на проекта Студенти бежанци е да подпомага потенциални студенти с бежански статут да продължат или започнат образованието си във висши учебни заведения и да подкрепя интегрирането им в студентския живот.

През 2015 г. министър-председателят на Дания кани на среща представители на университети и организации за обсъждане на въпроса как бежанците, пристигнали в страната, могат да се интегрират и да станат част от датското общество с фокус върху използването на придобитите от тях умения и знания. Това подтиква организацията Studenterhuset (Студентски дом) да проучи дали и как студентите бежанци имат достъп до университетите с цел да започнат или продължат образованието си. Организацията установява, че броят на бежанците, които са приети за студенти, е много малък.

Трудностите и бариерите за достъп до висше образование в Дания за бежанци са сериозни. Една от  тях е признаването на образование, получено в родната им страна. Друга бариера са временните им разрешения за пребиваване (максимум 2 години). За някои групи правото на висше образование е ограничено. Законите за миграция и убежище постоянно се променят. И, разбира се, има очевидно предизвикателство с езика и социалните мрежи. Затова броят на студентите бежанци във висшето образование не е толкова високо, колкото потенциално би могло да бъде.

 Как се осъществява дейността?

Проектът Студенти бежанци започна през 2017 г. като проект, иницииран и осъществяван от студенти. Бежанците често се нуждаят от напътстване, тъй като процесът на кандидатстване във висши учебни заведения в Дания е доста сложен и различен от много други страни. Нещо повече, те често се сблъскват с много други житейски предизвикателства, докато се установяват в Дания. Проектът използва медиация чрез  персонално напътстване на бежанците и сътрудничество с образователните институции и Датското министерство на висшето образование.

Доброволците по проекта предлагат съвети на бежанците в „кафенета за кандидатстване” в Копенхаген по два часа два пъти месечно, като допълнително общуват чрез имейл и Skype. Наскоро проектът започна да организира „кафенета за кандидатстване” и в други райони на Дания извън Копенхаген. Важна част от напътстването беше да се разработи единственият изчерпателен онлайн справочник за достъп на бежанци до висше образование в Данияstudentrefugees.dk.

През 2018 г. към проекта се присъединява още едно звено, наречено Приятели на студенти бежанци (Student Refugees Buddies), със задача да помага на бежанците, които са приети в програми за висше образование, да се приспособят към академичната среда. Към студента бежанец се прикрепва доброволец, който вече е приет в програма за висше образование в Дания. Доброволецът помага на бежанеца да се ориентира в системата и да се запознае с университетската култура в Дания.

 Друга важна цел на проекта Студенти бежанци е да подкрепя културното разбирателство и социалните мрежи. Личните срещи и възприемането на нещата от гледна точка на бежанците е важно и за доброволците. Така те разбират по-добре както бежанците като личности, така и проблемите, с които те се срещат. Проектът също така цели да помогне на бежанците да станат активни граждани на Дания, както и да създаде възможности на тази група да постигне добри резултати във висшето образование.

 Всеки доброволец е внимателно подбран на основата на молба за кандидатстване и образованието му. Особено важно е доброволците да бъдат от възможно най-много датски университети и образователни програми, за да могат да отговорят на нуждите на всеки бежанец. Доброволците трябва да поемат сериозен ангажимент, тъй като процесът за кандидатстване може да отнеме месеци, дори години и включва много предизвикателства, индивидуални за всеки бежанец. 

Резултати

Проектът стартира през 2017 г. и е помогнал на около 230 бежанци в процеса на кандидатстване и постъпване във висши учебни заведения.

Тази година проектът Студенти бежанци разширява броя на „кафенетата за кандидатстване” и в други райони на Дания и помага на Исландския студентски съюз при откриването на подобна организация в Исландия.

През април 2019 г. проектът става национален победител за младежката награда Карл Велики. През май 2019 г. печели наградата „Активен студент” на Университета на Копенхаген.

 Оценка

Проектът досега не е оценяван външно, но се провеждат много вътрешни оценки, за да се използва придобитият опит и да се усъвършенства дейността. Организацията Studenterhusets, от която започва този проект, извършва оценка на програмата в тясно сътрудничество с доброволците и предоставя актуална информация на подкрепящите проекта фондации и външни партньори.

 Бенефициенти

Основната група бенефициенти са бежанци, които желаят да кандидатстват в програми за висше образование в Дания, за да продължат или започнат обучението си. По-голямата част от участниците са от сирийски произход. Досега в „кафенетата за кандидатстване“ са участвали повече мъже, отколкото жени, но напоследък се наблюдава увеличаване на броя на жените кандидат-студенти. Освен бежанците, доброволците също се възползват от проекта, тъй като придобиват повече знания и разбиране за произхода, родните страни и културата на бежанците.

Източник на финансиране и използвани ресурси            Student Refugees е част от проекта „Лаборатория за социална ангажираност”, финансиран от Tuborgfondet и от Университета в Копенхаген. Освен това, фондация Together, Moving Forward и  Roskilde Foundation  подкрепиха финансово Student Refugees през 2018 и 2019 г.

 През 2018-2019 г. в програмата „кафене за кандидатстване и ментори” участваха 52 доброволци, 6 от които бяха неплатени координатори. Координаторите се срещат за обсъждане на дейности, отговарят на имейли и др. в продължение на 2 часа седмично. Всички доброволци се срещат за дейности по кандидатстване и менторска помощ на всеки 2 седмици. Проектът е използвал около 5,000 доброволчески работни часа през 2018-2019 г., включващи задължително доброволческо обучение, комуникационни дейности, разговори в училища, обществени събития и др.

Проектът заплаща равностойността на 1.2 работни места на пълен работен ден, които включват поддържане на уебсайта, комуникационна дейност и координация на проекта.

Scroll to top