Национален механизъм за оценка на интеграцията – Резюме на проекта 2016-2022

 

Националният механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен международен изследователски и застъпнически проект, осъществен през 2016–2022 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ в рамките на конкретни дейности. Целта на проекта бе да се подобри положението на търсещите закрила, признатите бежанци и лицата, на които са предоставени други форми на международна и национална закрила в страните от ЕС, като се осигури стандартизиран изследователски инструмент за оценка на съществуващите правни условия, публични политики, обхвата и методите на тяхното прилагане. Инструментът има за цел да идентифицира силните страни, частичните решения и недостатъците на ниво централни органи във връзка с изискванията, наложени им от международното право, както и от правото и стандартите на ЕС. Освен това инструментът трябва да осигури механизъм за стандартизирано събиране, валидиране, съхранение, актуализиране и анализ на данните, необходими за изграждане на интеграционни политики, основани на надеждни данни и точни анализи (политики, основани на доказателства). Следователно проектът като цяло и това, което следва – инструментът като един от неговите елементи – са посветени на: 

  • централните правителства на държавите членки, публичната администрация и всички други субекти, които оказват влияние върху създаването и прилагането на политиките за интеграция на лицата, търсещи закрила, и лицата, на които са предоставени различни форми на национална и международна закрила в ЕС,
  • заинтересованите страни, които вземат решения относно политиките за интеграция на равнище ЕС, вкл. създаването на бюджети и определянето на приоритети в средствата, предназначени за интеграция, които се предлагат на отделните държави и се разпределят пряко от Европейската комисия за международно сътрудничество в тази област.

Интеграцията на бежанци в ЕС 2021: Сравнителен доклад по NIEM

Това е третият сравнителен доклад по Националния механизъм за оценка на интеграцията (National Integration Evaluation Mechanism NIEM), в който се представят данни относно качеството на правната рамка и политиките в подкрепа за дългосрочната интеграция на лица, получили международна закрила (ЛПМЗ). Като насочва вниманието към включването и благоденствието на бежанците в дългосрочен план след етапа на прием, NIEM отчита реалната вероятност за това по-голяма част от бежанците да не могат да се върнат в страната си на произход и необходимостта да имат сигурна перспектива за самостоятелен живот. Изследването служи на правителствата, гражданското общество и други заинтересовани страни да установят пропуски в политиките за интеграцията на бежанци в своите страни, да почерпят вдъхновение от други държави – членки на ЕС – и да подобрят съществуващата рамка за интеграция. С помощта на определени индикатори резултатите от изследването могат да се използват като пътна карта за всеобхватни политики за интеграция на бежанците във всяка от участващите страни.

Предназначението на сравнителните резултати, представени в доклада, е да осигурят на NIEM информация относно взаимодействието с властите, гражданското общество и експертите, както и да насърчават дебат как да се реформира интеграцията на бежанците въз основа на данните. За да се предотврати социална изолация, лоши резултати при интеграцията и ниски нива на приемане от страна на приемащото общество, добре обмислената политика за бежанците трябва да подхожда към всички лица, получили закрила, като към хора, за които е възможно да останат в страната за определен период и много вероятно – завинаги.  Отказът да се осигури ранно начало на процеса на интеграция и съществена подкрепа за ЛПМЗ, за да могат впоследствие да бъдат самостоятелни, може да струва скъпо за правителствата. Колкото по-малко се инвестира в различните способи за интеграция, толкова по-високи ще бъдат дългосрочните разходи за предоставяне на държавна помощ за бежанците и техните деца.

Интеграцията на бежанци в България 2021: Всеобхватен мониторингов доклад

Интеграцията на бежанци в България 2021: Всеобхватен мониторингов доклад е третият български мониторингов доклад по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM). Неговата цел е да предостави задълбочени данни относно качеството на правната рамка и политиките в подкрепа на дългосрочната интеграция на лицата, получили международна закрила (ЛПМЗ) в България, както и да разгледа тяхното изпълнение и ефект за целевата група. 

Изследването се провежда в сравнителен план в 14 държави от Европейския съюз (ЕС) – България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Чехия, Швеция. Настоящият доклад обхваща периода 1 април 2019 – 31 март 2021 г. Използвайки една и съща методология от 2017 г. насам, той прави сравнения във времето, за да представи и оцени динамиките при промени на правната рамка, политики и изпълнение в областта на интеграцията. Проучването по NIEM приема, че интеграцията е ангажимент на държавата, а НПО и фондовете на ЕС имат подкрепяща роля. Затова то оценява изцяло дейностите, финансирани от държавния бюджет

Методологията на NIEM включва качествени и количествени методи. В основата си тя се състои от комплексна система от над 160 индикатора, която остойностява оценката на всяка държава в 12-те направления на интеграцията на ЛПМЗ, така че да позволи обективно измерване, сравнение, проследяване на прогреса и др. 

Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration

Какви са пропуските в политиките за интеграция на бежанците в страните членки на ЕС? Какви са промените от 2017 г. до 2019 г.? Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration показва:

1. Малко промени са настъпили след 2017 г. Най-големи пропуски остават в политиките, които подкрепят интеграцията и сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

2. Страните с най-голяма положителна промяна във всички области са Франция и Литва, следвани от Латвия и Словения. Страните, които отстъпиха назад са Румъния, Италия и Унгария.

3. Сферите с най-силна положителна динамика между 2017 и 2019 г. са социалната сигурност, заетостта, здравеопазването и образованието.

4. Секторите, които се влошават в най-много страни, са пребиваването, жилищното настаняване и здравеопазването.

Докладът е достъпен на официалния сайт на проекта.

Scroll to top