НИЕМ / NIEM Мониторинг и оценка на интеграцията

Сериозно за интеграцията на бежанците в Европа: Проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията“ (NIEM)
Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

Структура на NIEM: Доказателства от политики на хартия до практически резултати

NIEM разработва всеобхватни, надеждни и устойчиви методи за събиране на данни за интеграцията на получилите международна закрила. Той ще предостави доказателства, които могат да подкрепят създаването на политики за интеграция, увеличаващи потенциала на новопристигналите, получили международна закрила. Повече от 150 NIEM индикатора изграждат и разширяват настоящите стандарти за интеграция в ЕС и обхващат различни области и типове експертиза, различни заинтересовани страни и различни видове доказателства.

Индикаторите на NIEM включват следните основни области на интеграционни политики:

1. Общи условия
а. Влияние на приема върху интеграция
б. Включване и управление на интеграцията
2. Правна интеграция
а. Пребиваване
б. Единство и събиране на семейство
в. Достъп до ефективно гражданство
3. Социално-икономическа интеграция
а. Жилищно настаняване
б. Заетост
в. Професионално обучение и образование, свързани със заетостта
г. Здравеопазване
д. Социално подпомагане и социално осигуряване
4. Социално-културна интеграция
а. Детско образование
б. Езиково обучение и социална ориентация
в. Изграждане на мостове и насърчаване на участието

Широкият спектър от индикатори ще позволи на NIEM да анализира взаимовръзките между достъпността и сигурността на разрешението за пребиваване на лицата, получили международна закрила и техните семейства, и интеграция в рамките на различните социално-икономически и социално-културни сфери.

Използват се 4 вида индикатори в рамките на всеки елемент, които да предложат комплексни данни за ефективността на различните политики за интеграция:

1. Индикатори за политики: Има ли закони и политики, които да прилагат принципите на интеграция?
2. Административен принос: Правителството инвестира ли в инфраструктура за прилагане на тези политики и услуги в партньорство с всички заинтересовани страни (местни власти, социални партньори, НПО)?
3. Финансов принос: Правителството ангажира ли достатъчно национални ресурси и използва ли ефективно финансовата подкрепа от ЕС?
4. Резултати: Получилите международна закрила, които имат достъп и използват тези услуги, имат ли по-голямо участие и благополучие в обществото?

Тези 4 вида индикатори предлагат уникална комбинация, която дава възможност за прогнозиране и определяне на най-неотложните препятствията пред интеграцията, от политики на хартия до практически резултати и от фазата на приемане на лица, търсещи закрила, до равни възможности за получилите международна закрила.

NIEM също така призовава за участие различни заинтересовани страни – правителства, местни власти, социални партньори и неправителствени организации, както и самите получили международна закрила. Индикаторите изискват анализ на различни видове доказателства, вкл. национални статистики, количествено и качествено изследване, независима оценка, вътрешен одит и самооценка.

Първите 2 г. на проекта са посветени на създаването на базови доклади, които ще оценят сегашната ситуация на интеграцията на получилите международна закрила в 14-те страни участнички. Сравнителен анализ на европейско ниво ще интерпретира тези доклади за страните в по-широк, европейски контекст. С цел мониторинг и оценка на дългосрочните ефекти на текущата политика и юридическите промени и да се направят изводи за по-нататъшни действия, доклади за изходните нива ще бъдат последвани от два кръга за оценка през 2019 г. и 2021 г.

От резултати до въздействие: Съюзи за по-добра интеграция на бежанците

За да превърне резултатите и доказателствата на NIEM в осезаеми и конкретни подобрения на интеграцията на получилите международна закрила, всеки национален партньор по проекта ще създаде национални коалиции. Тези национални коалиции, включващи представители на държавните институции, академичните среди, неправителствените организации и самите получили закрила, ще бъдат насочени към:

• промотиране на NIEM и неговите резултати във всяка държава;
• сближаване на отношенията между основните заинтересовани страни, експерти и практици;
• мониториране на изпълнението на препоръките и застъпване на тяхното въвеждане в държавите.

В допълнение международната NIEM коалиция с участието на ключови заинтересовани страни в Европа ще допълни националните коалиции и ще се застъпва за подобряване на политиките за интеграция на лицата, получили международна закрила, на ниво ЕС. Чрез това ранно и непрекъснато участие в дейностите по проекта на ключови заинтересовани страни в политиките и практиките на интеграцията, резултатите от докладите NIEM могат да допринесат за формиране на европейски и национални политически решения. По този начин NIEM ще даде възможност на непрекъснати адаптации на политиките за интеграция на лицата, получили международна закрила.

NIEM Партньорство

Водещ партньор на NIEM е Institute of Public Affairs (IPA) във Варшава. Migration Policy Group (MPG) координира научните изследвания, отговаря за разработването и по-нататъшното развитие на индикаторите на NIEM и всеобхватните сравнителните доклади. Други стратегически партньори са Представителството на ВКБООН в Полша и Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа в Будапеща, полските министерства на вътрешните работи и администрацията и на семейството, труда и социалната политика, и Университета на Варшава.

Партньори по проекта, провеждащи национални изследвания и организиращи национални коалиции в 15-те страни партньори:

Сдружение Мулти култи колектив; Български съвет за бежанци и мигранти (България)
People in Need (Чехия)
France Terre d’Asile (Франция)
Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt University (Германия)
Menedék – Hungarian Association for Migrants (Унгария)
Fondazione ISMU – Initiatives and Studies on Multi-ethnicity (Италия)
Providus (Латвия)
Diversity Development Group (Литва)
Maastricht University (Холандия)
Institute of Public Affairs (Полша)
Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Португалия)
The Foundation for an Open Society; The Centre for Public Innovation (Румъния)
Peace Institute (Словения)
CIDOB – Barcelona Centre for International Affairs (Испания)
Malmö University (Швеция)

Проектът е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.

Scroll to top